Privacy Statement

Mercedes-Benz Financial Services BeNeLux Privacy beleid

Privacy Statement

Mercedes-Benz Financial Services BeNeLux Privacy beleid

 • 1 OVER DIT BELEID

  1.1 Wij waarderen uw interesse in onze producten en diensten. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich op uw gemak voelt bij de manier hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en delen.

  1.2 Dit beleid beschrijft hoe de uiteindelijke moedermaatschappij van de Daimler groep Daimler AG en Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V. omgaan met uw persoonsgegevens, inclusief wanneer en hoe deze laatste worden verzameld, gebruikt en onthuld en hoe ze worden beveiligd.

  1.3 Aan het einde van dit beleid vindt u onze contactgegevens, die u kunt gebruiken als u vragen hebt, onder meer over hoe u uw persoonsgegevens kunt bijwerken of er toegang toe kunt krijgen, of als u een klacht wilt indienen.

  1.4 Dit beleid kan worden gewijzigd, gelieve deze pagina dus van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de eventuele wijzigingen. Zie punt 11 over Wijzigingen aan dit beleid.

  1.5 Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

 • 2 WIE ZIJN WIJ

  2.1 Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V. gelegen in de Tollaan 68, 1200 Brussel is de beheerder van uw persoonsgegevens. Een 'beheerder' is een onderneming die beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

  2.2 Voor meer informatie over ons privacybeleid of als u een klacht hebt over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer. In punt 13, Over ons, vindt u de contactgegevens.

 • 3 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN HOE DOEN WIJ DAT?

  3.1 Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

  Persoonsgegevens die u aan ons bezorgt.
  Dit zijn gegevens over u die u ons bezorgt door met ons te communiceren via telefoon, e-mail of op een andere manier, of door via onze websites of de pagina's van onze sociale media gegevens in te vullen, en die geheel vrijwillig worden verstrekt. De gegevens die u ons bezorgt, omvatten uw naam en contactgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres) en kunnen, afhankelijk van de door u gekozen producten en diensten, informatie bevatten over uw financiële toestand (zoals loonstroken en attest van gezinssamenstelling), een kopie van uw identiteitskaart, schadeverleden, aanvraagdetails en uw mening over onze producten en diensten.

  Persoonsgegevens over u die wij verzamelen.
  Wij kunnen automatisch de volgende persoonsgegevens verzamelen: onze webservers bewaren als standaardgegevens van uw browser en besturingssysteem, de website van waaruit u onze website bezoekt, de pagina's die u op onze website bezoekt, de datum van uw bezoek, en om veiligheidsredenen, bv. om aanvallen op onze website te identificeren, het internetprotocol (IP)-adres dat door uw internetdienst aan u is toegewezen. Wij verzamelen sommige van deze gegevens door cookies te gebruiken - zie punt 9.2 Cookies voor meer informatie. Wij kunnen ook alle persoonsgegevens verzamelen waarvan u het delen toestaat en die onderdeel zijn van uw openbaar profiel op een sociaal netwerk van een derde. Wij kunnen gegevens over uw financiële toestand verzamelen (bv. BKR (NL), NBB (BE) en Gardon) en gegevens over uw schadeverleden (FISH (NL)).

  Persoonsgegevens die wij van andere bronnen kunnen ontvangen.
  Wij verkrijgen bepaalde persoonsgegevens over u van bronnen buiten ons bedrijf die kunnen bestaan uit ondernemingen van de Daimler groep die vermeld zijn in punt 13, of van andere ondernemingen van derden; de ontvangen persoonsgegevens zijn zoals beschreven in de twee paragrafen hierboven.

  3.2 Lees ook Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken in punt 4 voor meer bijzonderheden over de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens die wij verkrijgen van deze bronnen gebruiken en over de rechtsgrondslag waarop wij steunen om die gegevens te verwerken. De overige bepalingen van dit beleid zijn ook van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van deze bronnen verkrijgen.

 • 4 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

  4.1 Wanneer u uw TOESTEMMING hebt gegeven

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wanneer u ons de toestemming hebt gegeven om dat te doen voor de volgende doeleinden:

  om uw persoonsgegevens te delen met onze officiële dealers om testritten te regelen of wanneer u hebt gevraagd om terug te bellen;
  om brochures en ander materiaal te leveren waarom u ons specifiek hebt gevraagd;
  om contact met u op te nemen via e-mail, sms, brief of telefoon met marketinginformatie over Mercedes-Benz en Smart voertuigen en andere producten en diensten (zie het punt Marketing hieronder voor meer details);


  4.2 U kunt de toestemming die u ons gaf om uw gegevens op eender welke van deze manieren te gebruiken te allen tijde intrekken. Zie Uw toestemming intrekken in punt 8.4. voor meer details.

  4.3 Wanneer wij een CONTRACT met u moeten uitvoeren

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat wij een contract met u aangaan, inclusief voor de volgende doeleinden:

  Om u in te lichten over uw brandstofkaartgebruik;
  Om u in te lichten over eventuele verkeersboetes van het voertuig dat u leaset;
  Om het verlenen van hulp bij autopech mogelijk te maken door onze pechdienst;
  Als u een tijdelijke verzekeringsdekking neemt.


  4.4 Wanneer wij onze WETTELIJKE VERPLICHTINGEN moeten nakomen

  Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te komen, inclusief (i) om de Belastingdiensten, de Politie, de Dienst Wegverkeer of elke andere overheid of strafrechtelijke onderzoeksinstantie te helpen; (ii) om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt; en (iii)om de juistheid van de gegevens die wij over u in ons bezit hebben te controleren.

  4.5 Wanneer er een RECHTMATIG BELANG is

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wanneer dat nodig voor ons om onze rechtmatige belangen als bedrijf na te streven, voor de volgende doeleinden:

  voor analyse en profilering om onze marketingstrategie te doen kennen, en om uw klant- of bezoekerservaring te verbeteren en te personaliseren;
  voor marktonderzoek om de producten en diensten die wij u aanbieden continu te verbeteren
  om onze websites te beheren en voor interne acties, inclusief probleemoplossing, testen, statistische doeleinden;
  voor marketingactiviteiten (andere dan die waarbij we op uw toestemming steunen) bv. om marketingcommunicatie op maat te maken of gerichte marketingboodschappen te verzenden via sociale media en andere platformen van derden;
  voor de preventie van fraude en andere criminele activiteiten;
  om kredietcontroles uit te voeren voor financiering;
  voor analyse en profilering om ons schuldenbeheer en de invorderingsefficiëntie te verbeteren;
  om met u te corresponderen en te communiceren;
  om een beter inzicht in u als klant of bezoeker te krijgen;
  voor netwerk- en gegevensveiligheid opdat wij stappen kunnen ondernemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of schade, diefstal of ongeoorloofde toegang;
  om te voldoen aan een verzoek van u in verband met de uitoefening van onze rechten (bijvoorbeeld, wanneer u ons hebt gevraagd geen contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, zullen wij dat bijhouden in onze suppressielijsten om aan uw verzoek te kunnen voldoen);
  ten behoeve van bedrijfsherstructurering of -reorganisatie of verkoop van ons bedrijf of onze activa;
  voor de efficiëntie, juistheid of andere verbeteringen van onze gegevensbanken en systemen, bv. door systemen te combineren of door registers die wij over u bijhouden te consolideren;
  om onze contractuele of andere wettelijke rechten af te dwingen of te beschermen of om gerechtelijke procedures in te leiden of te verdedigen; en
  voor de algemene administratie, inclusief het beheer van uw vragen, klachten of claims, en om dienstberichten naar u te sturen.

 • 5 ANDEREN DIE UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN ONTVANGEN OF ER TOEGANG TOE KUNNEN HEBBEN

  5.1 Bedrijven van de Daimler groep

  Wij kunnen uw gegevens delen met de uiteindelijke moedermaatschappij van de Daimler groep Daimler AG en MBFS Nederland, MBFS BeLux en MBIS Nederland. Zij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken op de manieren uiteengezet in punt 4 Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, in verband met producten en diensten die ons eigen aanbod van producten en diensten aanvullen, bijvoorbeeld verzekeringsproducten.

  In punt 13 Over Ons vindt u de gegevens van de bedrijven van de Daimler groep waarmee wij uw persoonsgegevens kunnen delen.

  5.2 Onze leveranciers en dienstverleners

  Wij kunnen uw gegevens onthullen aan onze derden-dienstverleners, agenten, onderaannemers en andere organisaties ten behoeve van het verlenen van diensten aan ons of rechtstreeks aan u namens ons. Die derden kunnen aanbieders van clouddiensten (zoals hosting- en e-mailbeheer) zijn of reclamebureaus, administratieve diensten of andere derden die diensten aan ons leveren.

  Wanneer wij gebruik maken van derden-dienstverleners onthullen wij aan hen alleen persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun dienst te kunnen verlenen, en hebben wij een contract uitgewerkt dat van hen vereist dat zij uw gegevens veilig bewaren en die niet op een andere manier gebruiken dan in overeenstemming met onze specifieke instructies.

  5.3 Derden die producten en diensten verlenen

  Wij werken nauw samen met verschillende derden om u producten en diensten aan te bieden die complementair zijn met de onze.

  Wanneer u informatie inwint over of een of meer van deze producten of diensten via ons koopt (bv. via onze websites) dan kan de betrokken derde uw gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken en hun verplichtingen voortvloeiend uit eventuele contracten die u met hen bent aangegaan, na te komen.

  Deze derden-productaanbieders kunnen uw gegevens met ons delen, die wij dan zullen gebruiken in overeenstemming met dit beleid. In sommige gevallen zullen zij optreden als een beheerder van uw gegevens en daarom raden wij u aan om hun privacybeleid te lezen.

  5.4 Andere manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen delen

  Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een derde als onderdeel van een verkoop van een deel of het geheel van onze handel en activa aan eender welke derde of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of -reorganisatie. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen als wij verplicht zijn tot het onthullen of delen ervan om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om een misdrijf op te sporen of te rapporteren, om de voorwaarden van onze contracten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze bezoekers en klanten te beschermen.

  Wij zullen echter altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

   

 • 6  WAAR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER BEWAREN

  6.1 Alle informatie die u ons bezorgt, kan worden overgebracht naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een van de bedrijven van onze groep gevestigd is in een land buiten de EER of als een van onze servers of die van onze derden-dienstverleners zich van tijd tot tijd bevinden in een land buiten de EER. Deze landen hebben misschien niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als de Benelux.

  6.2 Als wij uw gegevens op deze manier buiten de EER overbrengen, zullen wij stappen ondernemen om te garanderen dat passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals beschreven in dit beleid. Deze stappen omvatten het opleggen van contractuele verplichtingen aan de ontvanger van uw persoonsgegevens of het garanderen dat de ontvangers zijn aangemeld bij 'internationale kaders" die bedoeld zijn om een passende bescherming te garanderen. Neem met behulp van de gegevens aan het eind van dit beleid contact met ons op voor meer informatie over de bescherming die wij hebben ingevoerd en om een kopie van de desbetreffende documenten te verkrijgen.

 • 7 HOE LANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ

  7.1 Als wij uw persoonsgegevens verzamelen, wordt de tijd dat we die bewaren, bepaald door een aantal factoren, zoals het doel waarvoor wij die gegevens gebruiken en onze verplichtingen krachtens andere wetten.

  7.2 Wij houden persoonsgegevens in een identificeerbaar formaat niet langer bij dan nodig is.

  7.3. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te maken, in te leiden of te verdedigen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bijhouden gedurende 7 jaar na de laatste gelegenheid waarbij wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt op een van de manieren gespecificeerd in punt 4 Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

  7.4 De enige uitzonderingen hierop zijn wanneer:

  de wet van ons vereist dat wij uw persoonsgegevens langer bijhouden of eerder wissen;
  u uw recht uitoefent om de gegevens te laten wissen (wanneer van toepassing) en wij ze niet moeten bijhouden in verband met een van de redenen die zijn toegestaan in dit punt, of omdat wij dat vereist zijn volgens de wet (zie hierna Wissen van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan in punt 8.6);
  en in beperkte gevallen, de wet ons toestaat uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bij te houden op voorwaarde dat wij in bepaalde beschermingen voorzien.

 • 8 UW RECHTEN

  8.1 Uw rechten als betrokkene:

  U hebt een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens onder de gegevensbeschermingswet. In verband met bepaalde rechten kunnen wij u vragen naar informatie om uw identiteit te bevestigen en, wanneer van toepassing, ons te helpen te zoeken naar uw persoonsgegevens. Behalve in uitzonderlijke gevallen, zullen wij u antwoorden binnen 30 dagen nadat wij deze informatie hebben ontvangen of, wanneer dergelijke informatie niet vereist is, nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

  8.2 Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens

  U hebt het recht te vragen om een kopie van de gegevens die wij over u bijhouden. U kunt dat doen door ons een e-mail of brief te schrijven naar het adres dat aan het einde van dit beleid staat. Het kan zijn dat wij u geen kopie van uw persoonsgegevens bezorgen als deze laatste andere personen betreft of wij een andere rechtmatige reden hebben om die gegevens achter te houden.

  8.3 Correctie en bijwerking van uw persoonsgegevens

  De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij werken aan manieren om het u gemakkelijker te maken de informatie die wij over u hebben te controleren en te corrigeren. Ondertussen, als u uw naam of adres/e-mailadres verandert, of u ontdekt dat een deel van de andere gegevens waarover wij beschikken niet juist of gedateerd is, gelieve ons dat te laten weten door contact met ons op te nemen via een van de adressen die aan het eind van dit beleid vermeld zijn.

  8.4 Uw toestemming intrekken

  Wanneer wij steunen op uw toestemming als wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in punt 4 Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens aan het einde van dit beleid. Als u uw toestemming om directe marketing te ontvangen waarvoor u eerder had ingeschreven, wenst in te trekken, kunt u dat ook doen met behulp van de uitschrijftool. Als u uw toestemming intrekt, is het gebruik van uw persoonsgegevens door ons voordat u uw toestemming intrekt, nog altijd rechtmatig.

  8.5 Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en tegen geautomatiseerde beslissingen die over u genomen zijn.

  Wanneer wij steunen op onze rechtmatige bedrijfsbelangen als wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor om het even welk doel, zoals beschreven in punt 4 Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u bezwaar maken tegen het door ons gebruiken van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden door ons te e-mailen of te schrijven op het adres aan het einde van dit beleid. Behalve voor de doeleinden waarvan wij zeker zijn dat we uw persoonsgegevens ervoor kunnen blijven verwerken, zullen wij tijdelijk stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw bezwaar totdat wij de zaak hebben onderzocht. Als wij het erover eens dat uw bezwaar gerechtvaardigd is conform uw rechten onder gegevensbeschermingswetten, zullen wij permanent stoppen met het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden. Anders, zullen wij u onze rechtvaardiging geven waarom het nodig is dat wij uw gegevens verder blijven gebruiken.

  U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, en wij zullen automatisch aan uw verzoek voldoen. Wenst u dat te doen, stuur ons dan een e-mail naar privacy-mbfs-benelux@daimler.com.
  U kunt ook een beslissing betwisten die over u genomen is op basis van een geautomatiseerde verwerking door contact met ons op te nemen op hetzelfde e-mailadres.

  8.6 Het wissen van uw persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan

  In bepaalde omstandigheden kunt u vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen door naar ons te e-mailen of te schrijven op het adres aan het einde van dit beleid. Tenzij er een reden is waarom de wet ons toestaat uw persoonsgegevens langer te gebruiken, zullen wij redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen.

  U kunt ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:

  wanneer u van mening bent dat het onwettig is dat wij dat doen,
  u hebt bezwaar gemaakt tegen het gebruik ervan en ons onderzoek is hangende, of u vraagt ons ze te bewaren in verband met juridische procedures.
  In deze situaties kunnen wij uw persoonsgegevens waarvan de verwerking beperkt is alleen verwerken indien wij uw toestemming of de wettelijke toelating hebben om dat te doen, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, om de rechten van een andere persoon of onderneming te beschermen of in verband met wettelijke procedures.

  8.7. Uw persoonsgegevens in een gestructureerd gegevensbestand overdragen

  Wanneer wij steunen op uw toestemming als wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer wij die moeten verwerken in verband met uw contract, zoals beschreven onder punt 4 Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u ons vragen om u een kopie te bezorgen van die gegevens in een gestructureerd gegevensbestand. Wij zullen u dit elektronisch bezorgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door machines leesbare vorm.

  U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, en wij zullen dat doen als dit technisch mogelijk is. Het kan gebeuren dat wij u geen kopie van uw persoonsgegevens bezorgen als deze laatste andere personen betreffen of als wij een andere rechtmatige reden hebben om die gegevens achter te houden.

  8.8 Klacht indienen bij de toezichthoudende instanties gegevensbescherming

  U hebt het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende instanties als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Gelieve de website van uw plaatselijke toezichthoudende instantie te bezoeken voor meer details.

  Voor Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Voor België: https://www.privacycommission.be

  Voor Luxemburg: https://cnpd.public.lu

 • 9 VEILIGHEID / COOKIES / LINKS / SOCIALE PLUGINS

  9.1 Veiligheidsmaatregelen die wij toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen

  Alle bedrijven binnen de Daimler Groep gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn en door ons worden beheerd, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

  Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens terwijl ze in overdracht zijn naar onze website niet garanderen, en elke overdracht gebeurt op uw risico.
  Wanneer wij een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u er een hebt gekozen) dat u toegang geeft tot een account, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

  9.2 Gebruik van 'cookies'

  Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat. Ze kunnen worden gebruikt om te bepalen of er eerder al contact was tussen ons en uw eindapparaat. Alleen de cookie op uw eindapparaat wordt geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen alleen worden opgeslagen in cookies als u uw toestemming hebt gegeven of als het noodzakelijk is om technische redenen, bv. om een veilige login mogelijk te maken.

  Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik en de opslag van cookies op uw eindapparaat. U kunt onze website echter ook bekijken zonder cookies. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat door uw browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt. U kunt cookies die opgeslagen zijn op uw eindapparaat te allen tijde wissen. De juiste instructies over hoe u dit kan doen, zijn terug te vinden in de handleiding van uw browser of eindapparaat.

  9.3 Links naar andere websites

  Onze website kan links bevatten naar andere websites van andere organisaties waar wij geen controle over hebben. Dit beleid is niet van toepassing op die andere websites en apps, daarom moedigen wij u aan hun privacyverklaringen te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijke voor de privacybeleidslijnen en -praktijken van andere websites en apps (zelfs niet als u die bezoekt met behulp van links die wij verstrekken) en wij verstrekken links naar deze websites alleen te uwer informatie en gemak. Wij wijzen met name de verantwoordelijkheid af voor hun inhoud, privacypraktijken en gebruiksvoorwaarden, en wij maken geen bekrachtigingen, verklaringen of beloften over hun juistheid, inhoud of grondigheid. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan websites van derden is op uw eigen risico.

  Bovendien, als u gelinkt bent met onze website door een website van derden kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de privacybeleidslijnen en -praktijken van de eigenaars en operators van die website van derden en bevelen wij u aan het beleid van die website van derden te controleren.

  9.4 Sociale plugins

  Wij beperken het gebruik van zogenaamde sociale plugins (buttons) van sociale netwerken zoals Facebook, Google+ en Twitter.

  Wanneer u onze websites bezoekt, zijn deze buttons standaard gedeactiveerd, d.w.z. dat ze zonder uw tussenkomst geen gegevens zullen verzenden naar de respectieve sociale netwerken. Voordat u deze buttons kunt gebruiken, moet u ze activeren door erop te klikken. Ze blijven dan actief totdat u ze opnieuw deactiveert of uw cookies wist. Zie punt 9.2 Cookies voor meer details over ons gebruik van cookies.

  Na hun activering wordt een directe link naar de server van het respectieve sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de button wordt dan van het sociale netwerk rechtstreeks verzonden naar uw browser en opgenomen in de website.

  Na activering van een button kan het sociale netwerk gegevens ophalen, ongeacht of u interactief reageert met de button of niet. Bent u ingelogd op een sociaal netwerk, dan kan het netwerk uw bezoek aan de website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Een sociaal netwerk kan geen bezoek aan websites van andere bedrijven van onze groep toewijzen tenzij en totdat u de respectieve button daar ook activeert.

  Bent u lid van een sociaal netwerk en wil u niet dat dit gegevens die gehaald zijn uit uw bezoek aan onze websites combineert met uw lidmaatschapsgegevens, dan moet u uitloggen van het betrokken sociale netwerk voordat u de buttons activeert.

  Wij hebben geen invloed op de uitgebreidheid van gegevens die door de sociale netwerken via hun buttons verzameld zijn. De beleidslijnen over het gebruik van gegevens van de sociale netwerken geven informatie over het doel en de omvang van de gegevens die ze verzamelen, hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt, de rechten waarover u beschikt en de instellingen die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

 • 10 MARKETING

  10.1 Wij kunnen uw voorkeuren verzamelen om u rechtstreeks marketinginformatie van ons te sturen via e-mail/sms (indien van toepassing), inclusief:

  - als u een account bij ons online registreert;

  - of als u een testrit boekt of vraagt om terug te bellen.

  Wij zullen dat alleen doen als u hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke marketinginformatie.

  10.2 Wij kunnen contact met u opnemen met gerichte reclame die online geleverd wordt via sociale media en platformen (van andere bedrijven) door gebruik te maken van uw persoonsgegevens, of uw persoonsgegevens gebruiken om reclame op maat te maken om de relevantie ervan voor u te verbeteren, tenzij u daartegen bezwaar maakt.

  10.3 Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met aanbevolen derden, zodat zij contact met u kunnen opnemen met marketinginformatie over hun producten en diensten, wanneer u hebt vermeld dat u graag zou hebben dat wij dat doen. Gebruik de link op de pagina waarop uw toestemming wordt gevraagd om meer te weten te komen over deze derden. Eens gedeeld, zal het privacybeleid van de betrokken derde van toepassing zijn op hun verwerking van uw persoonsgegevens, niet de onze. Wenst u zich uit te schrijven voor het ontvangen van reclame van een derde nadat u uw toestemming hebt gegeven, dan kunt u dat te allen tijde doen door rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende derde.

  10.4 Als u zich wenst in te schrijven voor het ontvangen van reclame van onze aanbevolen derden, dan zult u reclame ontvangen van de in de tabel hieronder vermelde derden via de door u opgegeven en gekozen communicatiemethodes.

  10.5 Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen uw marketingvoorkeuren te vernieuwen door u te vragen uw toestemming te bevestigen om marketinginformatie van ons te blijven ontvangen.

  10.6 U hebt het recht om zich uit te schrijven van ons gebruik van uw persoonsgegevens om marketing aan u te leveren op een van de manieren die hierboven zijn vermeld. Zie punten 8.4 Intrekken van uw Toestemming en 8.5 Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens en tegen geautomatiseerde beslissingen die over u genomen zijn voor meer details over hoe u dit kan doen.

 • 11 WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

  Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, en alle wijzigingen zullen aan u worden gemeld door het posten van een geüpdatete versie op onze website en/of door contact met u op te nemen via e-mail. Alle wijzigingen zullen van kracht worden 7 dagen na de datum van onze e-mail of de datum waarop wij de gewijzigde voorwaarden op onze website posten, indien deze datum vroeger valt. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn en om dit beleid te bekijken wanneer u onze website bezoekt. Bent u het niet eens met eender welk aspect van het geüpdatete beleid, dan moet u ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen en stoppen met het gebruik van onze diensten.

 • 12 NEEM CONTACT MET ONS OP

  Hebt u vragen, suggesties of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of wenst u contact met ons op te nemen om uw marketingvoorkeuren te wijzigen/bij te werken voor Mercedes-Benz Financial Services BeLux N.V. neem dan contact op met ons op Privacy-MBFS-BeNeLux@daimler.com.

 • 13 OVER ONS

  Mercedes-Benz BeLux N.V.
  Tollaan 68, 1200 Brussel, België
  Data Protection Officer
  Postadres: DPO MBFS BeLux, Tollaan 68, 1200 Brussel
  E-mail: DPO-MBFS-BeLux@daimler.com
  Tel: +32 (0) 2 254 68 55